เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ l Automatic Voltage Stabilizer

เครื่องควบคุมและรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า

ให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อป้องกันความเสียหายจากปัญหา ไฟตก ไฟเกิน ไฟกระชาก เพื่อให้ไฟฟ้า

ที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ไม่ทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหาย

Three Phase

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 35,304