เครื่องสำรองไฟ l UPS

ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง หรือ UPS ทำหน้าที่ควบคุมคุณภาพกำลังไฟฟ้าด้วยวิธีกรองคลื่นรบกวน

ปรับแรงดันและความถี่ และจ่ายพลังงานไฟฟ้าต่อเนื่องไม่ขาดช่วงให้กับอุปกรณ์ เช่น 

คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ศูนย์คอมพิวเตอร์ เครื่องมือสื่อสาร โรงพยาบาล หรืออุปกรณ์ที่มีความสำคัญ

ไม่สามารถให้เกิดการขาดวงของไฟฟ้าได้

Line Interactive

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 69,502